16 jan 2019

Styret og forretningsfører i Slåttevangen Borettslag

Styret og forretningsfører i Slåttevangen Borettslag

Styret har kontor mellom 3-F og 3-G. Borettslaget har egen hjemmeside på www.slattevangen.no. Her kan man komme i kontakt med styremedlemmene.

Retningslinjer for styrearbeid:
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, hgaveronorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

Styrets oppgaver:

Styret skal lede borettslaget i samsvar med Lov, vedtekter og vedtak gjort på generalforsamlingen.

Styret skal treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten ved Lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen.

Styrets viktigste oppgaver:

 • Styre borettslagets økonomi og vedta budsjett, herunder foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader
 • Treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftskostnader
 • Godkjenne nye andelseiere og behandle søknader om bruksoverlating. SØKNAD OM BRUKSOVERLATING FÅS VED HENVENDELSE TIL OBOS
 • Håndheve borettslagets husordensregler, herunder behandle klagesaker og foreta beslutninger om advarsler og salgspålegg/fravikelser
 • Ved behov avholder styret møter, hvor løpende og innkomne saker tas opp. Styret skal føre protokoll over sin saksbehandling og beslutninger
 • Anvise fakturaer til betaling
 • Behandle klagesaker


Henvendelser fra andelseier:
Henvendelser fra andelseieren om boliger skal som hovedregel rettes direkte til styret i borettsalget.

Unntak:

 • Forsikringssaker vedrørende boligen(ikke innbo).
 • Spørsmål om felleskostnader, purringer, fravikelser m.v.
 • Salg av boligen.

I disse tilfellene kan henvendelser kan henvendelsen rettes direkte til OBOS

 

Forretningsfører

OBOS er i henhold til kontrakt borettslagets foretningsfører.

Forretningsførerens viktigste oppgaver er:

 • Innkreving av felleskostnader, kontroll med innbetalingene, purring og inkasso av restanser.
 • Betryggende forvaltning av borettslagets likvide midler.
 • Løpende regnskapsførsel og utarbeidelse av forslag til årsregnskap og årsberettning for styret.
 • Forslag til budsjetter.
 • Bistå borettslagets styre med råd og tilretteleggning av generalforsamlinger
 • Deltagelse i styremøter etter avtale og oppfølging av vedtak i styremøte/generalforsamling.
 • Overdragelse av andeler og tilsyn med medlemmenes forkjøpsrett ivaretas.
 • Beregning av utbetalinger og lønn til borettslagets ansatte, f.eks vaktmester.
 • Innberetning av statistiske opplysninger til offentlige myndigheter.